th
th

ข้อตกลงและเงื่อนไขบริการ

1. ข้อตกลงทั่วไป

ข้อตกลงและเงื่อนไขการบริการนี้ออกโดยบริษัท แกร็บแคชชวล จำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เป็นเจ้าของและผู้ดูแลจัดการเว็บไซต์นี้
บริการและเว็บไซต์ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริการ” การใช้เว็บไซต์นี้ต้องเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการต่อไปนี้ซึ่งท่านควรอ่านอย่างละเอียดการใช้บริการถือว่าท่านยอมรับและตกลงตามข้อตกลงและแสดงว่าท่านอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี หรือท่านเป็นตัวแทนโดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทและมีสิทธิเข้าร่วมในข้อตกลงแทนบริษัท หากท่านมีข้อคัดค้านกับข้อตกลงนี้ท่านจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้บริการ
นโยบายความเป็นส่วนตัวรวมอยู่ในข้อตกลงในการใช้งานนี้และข้อตกลงการใช้งานและข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะเรียกว่า "ข้อตกลง" ต่อไปนี้ข้อตกลงนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาและมีผลเมื่อโพสต์ในบริการ การใช้บริการหลังจากการโพสต์ดังกล่าวเป็นการยอมรับและยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ดังนั้นท่านควรอ่านข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้และนโยบายส่วนบุคคลเพื่อดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่

2. คำจำกัดความ

 • “บริการ” - เป็นแพลตฟอร์มการสื่อสารโดย บริษัท แกร็บแคชชวล จำกัด (GCCL) เพื่อให้มีการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลหรือธุรกิจที่ต้องการงานบริการ
 • “บริษัท” - เป็นบริษัทที่แสวงหาบุคคลที่เข้ารับทำงานบริการ
 • “ผู้ให้บริการ” - คือบุคคลที่ต้องการทำงานบริการ
 • “ผู้ใช้” - คือบริษัทและผู้ให้บริการ
 • “งาน” - คืองานชั่วคราวหรือพาร์ทไทม์ที่เสนอโดยบริษัทและตกลงโดยผู้ให้บริการ
 • “สัญญา” - เป็นสัญญาที่ตกลงกันระหว่างบริษัทและ (GCCL)
 • “พื้นที่สาธารณะ” - ประกอบด้วยพื้นที่ของประวัติ, ระบบอีเมลล์, ข้อความในบอร์ด, การสมัครงาน, งานที่ประกาศลง, ห้องที่พูดคุยได้, กลุ่มที่ลงข่าว, การแลกเปลี่ยนบทสนทนาออนไลน์, การสื่อสารหรือข้อความอื่นหรือช่องทางที่เปิดให้สื่อสารระหว่างผู้ใช้
 • “GCP” - เป็นแกร็บแคชชวลแพลตฟอร์ม เว็บไซต์ แอปพลิเคชั่นโทรศัพท์และการให้บริการที่เชื่อมต่อระหว่างผู้ให้บริการและบริษัท
 • “แพลตฟอร์ม” - มีความหมายเดียวกับGCP

3. การให้บริการเชื่อมต่อระหว่างผู้ให้บริการและบริษัท

บริการนี้เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการเชื่อมต่อสื่อสารระหว่างบุคคลหรือธุรกิจที่ต้องการหาผู้ให้บริการ(“บริษัท”)กับผู้ที่ต้องการหางานระยะสั้นหรือพาร์ทไทม์ “ผู้ให้บริการ” โดยบริษัทและผู้ให้บริการจะเรียกว่า “ผู้ใช้ ” ซึ่งงานบริการนั้นที่ต้องการจะแสดงความต้องการโดยบริษัทซึ่งผู้ให้บริการจะต้องกรอกข้อมูล ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “โครงการ”
บริการแกร็บแคชชวลเป็นแพลตฟอร์มติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ใช้

4. งานชั่วคราว

เว็บเพจสามารถเข้าใช้เพื่อป้อนงาน ข้อมูลต่างๆเช่น เวลา สถานที่ หรือจำนวนคนที่ต้องการหรือข้อมูลอื่นๆ ผู้ให้บริการบนฐานข้อมูลแกร็บแคชชวลนั้นจะต้องขอข้อมูลงานที่กำลังว่างอยู่โดยจะได้รับข้อมูลผ่านทาง อีเมลล์,ข้อความโทรศัพท์,ไลน์,ข้อความในเฟสบุ๊คหรือทางอื่นเกี่ยวกับงานใหม่ ผู้ให้บริการจะสามารถเลือกงานที่ต้องการและแสดงความต้องการที่เข้าร่วมงาน ผู้ให้บริการจะต้องแสดงคำขอเพื่อเสนอรับเข้าทำงานกับบริษัทที่กำลังหาผู้ให้บริการ
ก่อนที่จะรับเข้าบริการ บริษัทตกลงจะให้ผู้ให้บริการมีความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการทำงาน

5. การชำระเงินค่าบริการของ บริษัท สำหรับผู้ให้บริการ

GCP เป็นเพียงแพลตฟอร์มเพื่อให้บริการสำหรับบริษัทเพื่อการงานชั่วคราวสำหรับหางาน สมัครงานและกำหนดเวลาการทำงานสำหรับงานชั่วคราวเท่านั้นตามที่บริษัทกำหนดไว้ GCCL จะไม่ต้องรับผิดหรือมีความรับผิดชอบสำหรับการจ่ายเงินของบริษัทต่อผู้ให้บริการ โดยการใช้ GCP คู่สัญญาทั้งหมดจะตกลงกันเองดังนั้น GCCL จึงไม่มีความรับผิดต่อผู้ให้บริการ ถ้าหากผู้ให้บริการไม่ตกลงตามข้อตกลงนี้จะไม่สามารถใช้บริการ GCP ได้

6. ความรับผิดของแกร็บแคชชวล

แกร็บแคชชวลไม่มีความรับผิดระหว่างผู้ใช้ และแกร็บแคชชวลไม่สารมารถควบคุม คุณภาพ เวลา การทำตามกฎหมาย ความผิดพลาดในการจัดหาและในแง่อื่นใดหรือการให้คะแนนโดยผู้ใช้ บริษัทจะทำการหางาน แกร็บแคชชวลไม่รับผิดในความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ หรือการกระทำ การละเลย ของผู้ใช้ และแกร็บแคชชวลไม่สามารถควบคุมคุณภาพ เวลา การทำตามกฎหมาย ของบริการโดยผู้ให้บริการ

แกร็บแคชชวลไม่มีความรับผิดชอบเกี่ยวกับความเหมาะสม ความน่าเชื่อถือ ความตรงต่อเวลา หรือความถูกต้องของงานที่ร้องขอและให้โดยผู้ใช้ที่ระบุผ่านทางบริการไม่ว่าจะเป็นกรณีใน สาธารณะ ส่วนบุคคล หรือ การติดต่อสื่อสารกันนอกระบบ ถึงแม้ว่าแกร็บแคชชวลอาจจะตรวจสอบเบื้องหลังจากที่มาสาธารณะของผู้ให้บริการ แกร็บแคชววลจะไม่สามารถยืนยันว่าข้อความต่างๆเป็นจริงตามที่ผู้ให้บริการกล่าวอ้าง แกร็บแคชชวลจะไม่ต้องรับผิดในความแน่นอน หรือความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับผ่านทางการบริการ

เมื่อมีการสื่อสารระหว่างผู้ให้บริการกับบริษัท บริษัทควรใช้ความระมัดระวังและวิจารณญาณในการรักษาความปลอดภัยและทรัพย์สินของบริษัท

แกร็บแคชชวลและบริษัทใดๆในเครือและที่บริษัทอนุญาตให้ใช้สิทธิจะไม่รับผิดชอบในกรณีใดต่อผู้ใช้ทั้งในทางออนไลน์และออฟไลน์ แกร็บแคชชวลเป็นเพียงแพลตฟอร์มเพื่อการติดต่อสื่อสารเท่านั้นไม่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ใช้เมื่อ GrabCasual ดำเนินการใดๆ และ/หรือ ได้ทำข้อตกลงการจ้างงานให้กับผู้บริการ

ในกรณีที่บริษัทมีข้อโต้เถียงกับผู้ใช้เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือคุณภาพของบริการบริษัทจะไม่เรียกร้องและฟ้องแกร็บแคชชวล(พนักงาน กรรมการ และลูกจ้าง ของบริษัทแกร็บแคชชวล)ในควาวต้องการ หรือความเสียหายไม่ว่าผลโดยตรงหรือสืบเนื่อง ทุกชนิดทั้งที่ทราบและไม่ทราบ ทั้งที่เป็นที่สงสัยและไม่สงสัย ทั้งที่เปิดเผยและไม่เปิดเผย ที่เกิดขึ้นจากหรือในลักษณะใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทดังกล่าว

7. พื้นที่สาธารณะ

บริการจะเก็บประวัติ ระบบอีเมลล์ บล๊อก ข้อความในบอร์ด การประกาศหางาน ช่องสำหรับสนทนา กระดานสำหรับสื่อสารตอบโต้ การติดต่อสื่อสารอื่น ที่ได้รับอนุญาตจากผู้ใช้ พื้นที่ชุมชนดังกล่าวสามารถใช้เพื่อส่งและรับข้อความและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับฟอรัมที่เกี่ยวข้องเท่านั้น โดยไม่ จำกัด เพียงแต่คุณไม่สามารถ:

 • a) ข่มขู่คุกคามหรือละเมิดสิทธิตามกฎหมาย(ไม่จำกัดเฉพาะสิทธิในความเป็นส่วนตัวและการประชาสัมพันธ์) ของผู้อื่น
 • b)เผยแพร่โพสต์อัปโหลดแจกจ่ายหรือเผยแพร่เนื้อหาใดๆที่หยาบคายหมิ่นประมาทลามกอนาจารหรือประเด็นที่ผิดกฎหมาย ชื่อ เนื้อหาหรือข้อมูล
 • c) ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ไม่จำกัดเฉพาะการโพสต์การดำเนินการโครงการโดยเป็นการละเมิดกฎหมายท้องถิ่นรัฐชาติหรือระหว่างประเทศ
 • d) อัปโหลดไฟล์ที่มีซอฟต์แวร์หรือเนื้อหาอื่นที่ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา(หรือสิทธิส่วนบุคคลหรือสาธารณะ) ของบุคคลที่สาม
 • e) อัปโหลดไฟล์ที่มีไวรัสม้าโทรจันไฟล์ที่เสียหายหรือซอฟต์แวร์อื่นที่คล้ายคลึงกันซึ่งอาจสร้างความเสียหายต่อการทำงานของคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น โฆษณาหรือเสนอขายสินค้าหรือบริการใด ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าโดยผ่านทางบริการซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับบริการที่นำเสนอผ่านทางบริการ
 • f) ดำเนินการหรือส่งต่อการสำรวจการแข่งขันแผนการขายตรงหรือจดหมายลูกโซ่ปลอมตัวเป็นบุคคลอื่นหรืออนุญาตให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่น ๆ ใช้ข้อมูลประจำตัวของคุณเพื่อโพสต์หรือดูความคิดเห็น
 • g) โพสต์บันทึกเดียวกันซ้ำ ๆ ( 'สแปม') สแปมเป็นสิ่งต้องห้ามอย่างเคร่งครัด
 • h) ดาวน์โหลดไฟล์ใด ๆ ที่โพสต์โดยผู้ใช้รายอื่นที่ผู้ใช้รู้หรือมีเหตุอันควรรู้ไม่สามารถเผยแพร่ได้ตามกฎหมายผ่านทางบริการ
 • i) จำกัดหรือยับยั้งผู้ใช้รายอื่นๆไม่ให้ใช้และร่วมใช้พื้นที่สาธารณะโดยนัยหรือระบุว่าแถลงการณ์ที่คุณทำขึ้นได้รับการรับรองโดย บริษัท โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก บริษัท
 • j) ใช้หุ่นยนต์,แมงมุม,คู่มือและหรือกระบวนการอัตโนมัติหรืออุปกรณ์เพื่อทำเหมืองข้อมูลรวบรวมข้อมูลขุดหรือจัดทำดัชนีบริการในลักษณะใด ๆ
 • k) ลักลอบเข้าหรือแทรกแซงกับบริการเซิร์ฟเวอร์หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อใด ๆ
 • l) ปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงการอนุญาต การอนุญาตย่อยหรือแปลบริการเพื่อการใช้งานส่วนตัวหรือในเชิงพาณิชย์ของคุณเอง
 • m) ลบหรือแก้ไขภาพหรือสิ่งอื่นใดลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท
 • n) อัปโหลดเนื้อหาที่เป็นที่น่ารังเกียจหรือเป็นอันตรายไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาที่สนับสนุนสนับสนุนหรือสนับสนุนการเหยียดสีผิวความเกลียดชังความเกลียดชัง
 • o) อัปโหลดเนื้อหาที่ให้ข้อมูลหรือเข้าถึงเนื้อหาที่ใช้ประโยชน์ต่อผู้ที่อายุต่ำกว่า18ปีในลักษณะที่ไม่เหมาะสมรุนแรงหรือมีเพศสัมพันธ์

การส่งข้อมูลทั้งหมดในพื้นที่สาธารณะ GrabCasual จะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำของผู้ใช้รายอื่นในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลหรือเนื้อหาที่โพสต์ในพื้นที่สาธารณะ

8. บัญชี รหัส ความปลอดภัยและการใช้โทรศัพท์

บริษัทได้รับอนุญาตให้ใช้บัญชีแต่เพียงผู้เดียวบริษัทมีความรับผิดชอบในการเก็บ,รักษาความลับของรหัสและเบอร์โทรศัพท์โดยบริษัทหรือแกร็บแคชชวลในการเข้าใช้บริการ บริษัทมีความรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการกระทำที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีและรหัสของบริษัท แกร็บแคชชวลไม่สามารถควบคุมการใช้บัญชีหรือรหัสได้และจะไม่รับผิดหรือชอบใดๆที่ได้รับจากบริษัทดังกล่าว หากบริษัทสงสัยว่าบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตอาจใช้รหัสผ่านหรือบัญชีของตนหรือสงสัยว่ามีการละเมิดความปลอดภัยอื่น ๆ ควรติดต่อ GrabCasual ทันที
โดยการให้หมายเลขโทรศัพท์มือถือและใช้บริการบริษัทฯขอยืนยันว่าจะใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือของบริษัทฯ ในการโทรและข้อความเพื่อให้บริการสามารถปรับปรุงได้ GrabCasual จะไม่ประเมินค่าบริการสำหรับการโทรหรือข้อความใด ๆ แต่อาจมีการเรียกเก็บค่าบริการข้อความมาตรฐานหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จากผู้ให้บริการระบบไร้สาย บริษัทอาจเลือกไม่รับข้อความจากGrabCasualโดยส่งอีเมลล์มาที่support@grabcasual.com

9. ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ

ลิงก์ (เช่นเชื่อมโยงหลายลิงก์) จากบริการไปยังไซต์อื่น ๆ บนเว็บไม่ถือเป็นการรับรองโดย GrabCasual สำหรับไซต์เหล่านั้นหรือเนื้อหาของไซต์ ลิงก์ดังกล่าวเป็นบริการข้อมูลเพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงและอำนวยความสะดวกเท่านั้น GrabCasual ไม่ได้ควบคุมไซต์ดังกล่าวและไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของไซต์ การเชื่อมโยงในบริการไปยังเว็บไซต์ดังกล่าว (ไม่เฉพาะเว็บไซต์ภายนอกที่ถูกจัดทำขึ้นโดยบริการ GrabCasual แต่รวมถึงโฆษณาใด ๆ ที่เชื่อมต่ออยู่ด้วย) GrabCasual ไม่รับรองเนื้อหาใด ๆ บนเว็บไซต์ดังกล่าวหรือมีการเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการของพวกเขาเป็นความรับผิดชอบของ บริษัท ในการประเมินเนื้อหาและประโยชน์ของข้อมูลที่ได้จากเว็บไซต์อื่น ๆ

การควบคุมใช้เว็บไซต์ การเป็นเจ้าของหรือการดำเนินการจะอยู่ภายใต้การควบคุมโดยข้อตกลงการใช้และนโยบายส่วนบุคคลของเว็บไซต์เหล่านั้นซื่งแยกจากข้อตกลงการใช้และนโบบายส่วนบุคคลของของGCCL บริษัทเข้าถึงเว็บไซต์ของบุคคลที่สามภายใต้ความเสี่ยงของบริษัทเอง GCCL จะไม่มีความรับผิดใดๆในการติดต่อสื่อสารระหว่างบริษัทผู้ใช้หรือบุคคลที่เข้ามาชมเว็บไซต์หรือการเข้าถึงเนื้อหาอื่นๆที่ปรากฏในบริการ บริษัทจะตกลงให้GCCL ไม่ต้องรับผิดเพื่อความรับผิดชอบใดๆที่อาจเกิดจากบริการ บริษัทอาจลิงก์บัญชีออนไลน์กับผู้ให้บริการ(แต่ละบัญชีดังกล่าวเป็น "บัญชีบุคคลที่สาม") โดย:

 • a) ให้ข้อมูลการเข้าสู่ระบบบัญชีบุคคลที่สามผ่านทางบริการ หรือ
 • b) อนุญาตให้บริษัทเข้าถึงบัญชีของบุคคลที่สามที่อนุญาตภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขของบุคคลที่สาม

10. ข้อมูลและความคล้ายคลึง

"ข้อมูลของคุณ" หมายถึงข้อมูลและข้อมูลใด ๆ ที่ บริษัท จัดเตรียมให้แก่ GCCL หรือผู้ใช้รายอื่น ๆ เกี่ยวกับการลงทะเบียนและการใช้บริการ ไม่เพียงแต่เฉพาะที่โพสต์หรือส่งเพื่อใช้ในพื้นที่สาธารณะบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลของคุณ แต่เพียงผู้เดียวและทาง GCCL ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการเผย แพร่ข้อมูลของคุณผ่านระบบออนไลน์ ข้อมูลและเนื้อหาที่อธิบายไว้ในส่วนนี้ ตามที่ผู้ใช้แต่ละรายได้รับ เรียกรวมกันว่า "เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้าง" บริษัท ขอรับรองและรับประกันว่า ข้อมูลของคุณ:"

 • (a) เป็นข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์ ไม่เป็นข้อมูลเท็จใดๆ
 • (b) จะไม่เป็นการหลอกลวงหรือเกี่ยวข้องกับ การขายสินค้าลอกเลียนแบบหรือของ ที่ถูกขโมย ใดๆทั้งสิ้น
 • (c) จะไม่ละเมิดลิขสิทธิ์สิทธิบัตรเครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้าหรือสิทธิ ในการเป็นเจ้าของ หรือสิทธิใน การประชาสัมพันธ์หรือความเป็นส่วนตัวอื่นใดของบุคคลที่สาม
 • (d) จะไม่ฝ่าฝืนกฎหมายกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับใด ๆ (รวมถึงการควบคุม การส่งออกการคุ้มครองผู้บริโภค หรือการโฆษณาที่ผิด)
 • (e) จะไม่หมิ่นประมาท/ข่มขู่ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือล่วงละเมิดอย่างผิดกฎหมาย
 • (f) จะไม่มีข้อความหรือเนื้อหาหยาบคาย หรือมีภาพอนาจารของเด็กหรือเนื้อหาที่ ไม่เหมาะสมต่อผู้เยาว์
 • (g) จะไม่มีไวรัส หรือโปรแกรมอื่น ๆ ใด ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความเสียหายแทรกแซง ขัดขวางแอบแฝงหรือยับยั้งระบบข้อมูลหรือข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ และ
 • (h) จะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ ต่อ GCCL หรือทำให้ GCCL สูญเสีย (ทั้งหมดหรือบางส่วน) ของ ISP หรือคู่ค้าหรือซัพพลายเออร์อื่น ๆ

บริษัท อนุญาตให้ GCCL มีสิทธิในการใช้ลิขสิทธิ์สิทธิในการประชาสัมพันธ์และสิทธิอื่น ๆ ที่คุณมีอยู่ต่อสื่อมวลชนทุกประเภท อนุญาตให้ GCCL เป็นผู้ให้สิทธิ์การใช้งานแบบ ไม่ผูกขาด ทั่วโลก โดยไม่สามารถยกเลิกการเพิกถอนได้

11. การยุติและการระงับ

GCCL อาจยุติหรือระงับสิทธิของ บริษัท ในการใช้บริการได้ตลอดเวลาโดยจะแจ้งให้บริษัท ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมลล์เกี่ยวกับการยกเลิกดังกล่าวและการบอกเลิกจะมีผลทันทีเมื่อได้รับหนังสือแจ้ง GCCL อาจยุติหรือระงับสิทธิในการใช้บริการของ บริษัท หาก บริษัท ละเมิดข้อกำหนดใด ๆ หรือรวมถึงข้อตกลงนี้หรือนโยบายอื่นใดของ GCCL หรือถ้า GCCL พบเห็นบริษัท ฯหรือส่วนอื่นใด มีส่วนร่วม พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ทาง GCCL จะขอยุติหรือระงับสิทธิของ บริษัท ในการใช้บริการด้วยเหตุผลดังกล่าวขั้นต้น โดยทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเงินคงเหลือคืน นอกเหนือจากการยุติหรือระงับบัญชีแล้ว GCCL ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการทางกฎหมาย ที่เหมาะสม ทั้งทางแพ่ง อาญาและอื่นๆ ที่ทาง GCCL เห็นว่าเหมาะสม
GCCL อาจบอกเลิกสัญญาฉบับนี้เมื่อใดก็ตามที่บริษัทพบการละเมิดข้อตกลงในสัญญาหรือนโยบายต่างๆของGCCL ที่โพสต์ผ่านทางการบริการหรือหาก GCCL พบว่า บริษัท มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือล่วงละเมิด ถ้า GCCL ยุติหรือระงับสิทธิของบริษัทในการใช้บริการด้วยเหตุผลใดก็ตามดังกล่าว บริษัทจะไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าบริการหรือเงินคืนที่ไม่ได้ใช้ในบัญชีนอกเหนือจากการยุติหรือระงับบัญชีแล้ว GCCL ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการทางกฎหมายที่เหมาะสมแต่ไม่จำกัด เพียงการดำเนินการตามกฎหมายแพ่งอาญาและคำสั่งศาลหลังจากที่บริษัทถูกยกเลิกหรือถูกระงับบริการแล้วสัญญานี้ยังมีผลบังคับต่อบริษัท บริษัทอาจยกเลิกสัญญานี้ได้ในเวลาใดๆโดยการยุติการใช้บริการทั้งหมด สัญญาบางส่วนที่โดยสภาพยังต้องมีใช้บังคับอยู่ถึงแม้ว่าจะสิ้นสุดสัญญาหรือข้อตกลงแล้วก็ตามในส่วนของสัญญานั้นก็ยังมีผลใช้บังคับอย่างสมบูรณ์รวมถึงผลต่อเนื่องด้วยเช่นกัน

12. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

ข้อความเนื้อหา กราฟิก ข้อมูล การจัดรูปแบบ กราฟ การออกแบบ HTML รูปลักษณ์ รูปถ่าย เสียงเพลง ภาพ ซอฟต์แวร์ วิดีโอ การออกแบบตัวพิมพ์และเนื้อหาอื่น ๆ (รวมเรียกว่า "กรรมสิทธิ์") ซึ่งผู้ใช้เห็น หรืออ่านผ่านบริการนี้เป็นของ GCCL โดยไม่รวมเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นซึ่ง GCCL มีสิทธิ์ใช้ เนื้อหาที่เป็นกรรมสิทธิ์ที่ได้รับการคุ้มครองในทุกรูปแบบสื่อและเทคโนโลยีที่รู้จักกันในขณะนี้หรือที่พัฒนาแล้วรวมทั้งเนื้อหาที่เป็นกรรมสิทธิ์ที่ได้รับการคุ้มครองอย่างถูกต้องตามกฎหมายในประเทศและระหว่างประเทศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์สิทธิบัตรและสิทธิในการเป็นเจ้าของและกฎหมายอื่น ๆ ผู้ใช้ไม่สามารถ คัดลอกดาวน์โหลดใช้ออกแบบใหม่กำหนดค่าใหม่หรือส่งต่อสิ่งใดจากบริการโดยไม่ได้รับความยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจาก GCCL หรือถ้ามีการสร้างขึ้นจากผู้ถือสิทธิที่ผู้ใช้สร้างขึ้นการใช้เนื้อหาที่เป็นกรรมสิทธิ์ดังกล่าวนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตในเนื้อหานั้นเป็นสิ่งต้องห้ามโดยชัดแจ้ง หากไม่ได้รับอนุญาตจาก GCCL และผู้ถือครองสิทธิเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นถ้ามี
เครื่องหมายการค้าและบริการของ GCCL ไม่ใช่เพียงแค่ภาพรวมของ GCCL รวมไปถึงโลโก้ ซึ่งเป็นเครื่องหมายการให้บริการของ GCCL รวมถึงชื่อทางการค้าที่ปรากฏผ่านทางบริการ นั้นล้วนแล้วแต่เป็นทรัพย์สินของ GCCL คุณไม่สามารถคัดลอกหรือนำไปใช้ทางการค้าใด ๆ ได้โดยปราศจากความยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจาก GCCL

13. ข้อมูลที่เป็นความลับ

ข้อมูลต่างๆ นั้นถือว่าข้อมูลที่เป็นความลับ (ตามที่กำหนดไว้ในที่นี้) เป็นทรัพย์สินของ GCCL และ บริษัท จะไม่เปิดเผยการโอนใช้หรืออื่นใด รวมถึงจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลหรือข้อมูลลับใด ๆ เพื่อวัตถุประสงค์อื่น นอกเหนือจากการเปิดเผยแก่พนักงานที่ได้รับมอบอำนาจของ บริษัท ที่มีหน้าที่ รักษาความลับของข้อมูลที่เป็นความลับเท่านั้น
บริษัท มีความจำเป็นที่ต้องแจ้งให้ GCCL ทราบทันทีเกี่ยวกับสถานการณ์ใด ๆ ซึ่งอาจเป็นการเปิดเผยข้อมูลการโอนหรือการใช้ข้อมูลที่เป็นความลับโดยไม่ได้รับอนุญาต และทางบริษัท จะต้องรักษา ปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับจากการเปิดเผยการโอนหรือการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต
บริษัท จะต้องคืนต้นฉบับและสำเนาของเอกสารทั้งหมดที่มีข้อมูลที่เป็นความลับให้กับ GCCL เมื่อมีการยุติสัญญานี้ ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม คำว่า "ข้อมูลที่เป็นความลับ" หมายถึงความลับ ทางการค้าข้อมูลที่เป็นความลับและเป็นกรรมสิทธิ์ของ GCCL และข้อมูลและข้อมูลอื่น ๆ ทั้งหมดของ GCCLซึ่งถือเป็นสิทธิ์ของทาง GCCL ให้การครอบครองและไม่อนุญาต ให้เผยแพร่ข้อมูลรวม ถึงอื่นใดแก่สาธารณชนโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทาง GCCL
ข้อมูลลับรวมถึงข้อมูลทางเทคนิค ความรู้การวิจัย แผนผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ บริการ ลูกค้า ตลาดซอฟต์แวร์ การพัฒนา กระบวนการเทคโนโลยี การออกแบบ ขั้นตอน สูตร รวมถึงข้อมูลการตลาด การเงินหรือข้อมูลทางธุรกิจอื่น ๆ ที่เปิดเผยโดยทางตรงหรือทางอ้อมทั้งทางวาจาหรือโดยภาพวาดหรือการสังเกต การให้ความเห็น

14. ข้อสงวนสิทธิ์ในการรับประกัน

การใช้บริการทั้งหมดเป็นความเสี่ยงของบริษัท
บริการดังกล่าวไม่มีการรับประกันใด ๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายรวมถึงไม่มีการรับประกันหรือรับรองเกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนสมบูรณ์หรือการละเมิด GCCLไม่รับประกันหรือรับรองความถูกต้องของเนื้อหาที่จัดให้ผ่านทางบริการหรือเนื้อหาของเว็บไซต์ใด ๆ ที่เชื่อมโยงกับบริการและไม่รับผิดชอบหรือรับผิดใด ๆ ต่อ:

 • a) ข้อผิดพลาด: ข้อผิดพลาดหรือความไม่ถูกต้องของเนื้อหา
 • b) ความเสียหายต่อร่างการและทรัพย์สินใด ๆ อันเป็นผลมาจากการที่ท่านเข้าถึงและใช้บริการ
 • c) การเข้าถึงหรือการใช้เซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัยของเราหรือข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลทางการเงินที่เก็บไว้ในนั้นโดยไม่ได้รับอนุญาต

GCCL ไม่รับรอง รับประกันหรือรับผิดชอบต่อบริการที่โฆษณาหรือนำเสนอโดยบุคคล ที่สามผ่านทางบริการหรือเว็บไซต์ที่มีการเชื่อมโยงอื่น รวมถึงจากแบนเนอร์หรือโฆษณาอื่น ๆ และ GCCL ไม่มีหน้าที่ สำหรับตรวจสอบการทำธุรกรรมใด ๆ ระหว่างคุณกับผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์ หรือบริการของบุคคลที่สามอื่นใด นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในเอกสารนี้ เช่นเดียวกับการซื้อ ผลิตภัณฑ์หรือบริการผ่านสื่ออื่นๆ คุณควรใช้วิจารณญาณของคุณในการเลือกใช้ตามความเหมาะสม
สิ่งที่กล่าวมาข้างต้น GCCL หรือ บริษัท ในเครือหรือผู้อนุญาต จะไม่ขอรับรองในการเข้าถึง หรือบริการจะปราศจากข้อผิดพลาด ไม่ว่าจะเป็นความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ความสมบูรณ์ หรือเนื้อหาของงานหรือบริการใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นความถูกต้องความน่าเชื่อถือความสมบูรณ์หรือเนื้อหาของงานหรือบริการใด ๆ ข้อมูลหรือเนื้อหาที่จัดหาให้โดยผ่านหรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการ
นอกจากนี้แม้ว่าคุณลักษณะใด ๆ ที่ บริษัท อาจใช้ เพื่อเร่งรัดการเลือกพนักงาน ทางบริษัท จะเป็นผู้รับผิดชอบในการเลือกผู้ให้บริการและการเจรจาเงื่อนไขของบริการและ GCCL ไม่มีการแนะนำบุคคลใด ๆ รวมถึง GCCL จะไม่ให้การรับประกันหรือการค้ำประกันใด ๆ ที่เกี่ยวกับการรับรองการลงทะเบียนหรือใบอนุญาตของผู้ให้บริการรายใดก็ตาม